Referent
Zielona Góra
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw windykacyjnych
w Referacie Spraw Wierzycielskich

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
• zagrożenie korupcją,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze,
• bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wystawia i doręcza upomnienia w celu dobrowolnego wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Wystawia i kieruje do egzekucji tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Podejmuje wobec dłużników działania informacyjne oraz dyscyplinujące w celu wykonania zobowiązań publicznoprawnych,
 • Sporządza zawiadomienia o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, a także o okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w wyniku zdarzeń powstałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na zaległość podatkowa objętą tytułem wykonawczym w celu wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania na stanowisko ds. karnych skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy Ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność pracy z zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji w obszarze księgowości lub egzekucji
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • obsługa systemu POLTAX, POLTAX 2B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  Z dopiskiem na kopercie „Nabór: Ogłoszenie nr 32436”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne .Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 660 557 174 .

Referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna