Referent
Żagań
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,
- biegła obsługa komputera,
- kontakt z ludźmi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i planowanie pracy kancelaryjno-biurowej sekretariatu oraz rejestrowanie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym, Wydziale Kryminalnym i Zespole dw. z PG
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej oraz wydawanie korespondencji za pokwitowaniem upoważnionym osobom
 • przekazywanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do właściwych adresatów za pośrednictwem poczty specjalnej i ogólnej
 • elektroniczne rejestrowanie pomocy prawnych w ERCDŚ oraz prowadzenie spisów spraw dla Wydziału Kryminalnego i Zespołu dw. z PG
 • prowadzenie ksiązki Doręczeń Przesyłek do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu
 • sporządzanie wykazów korespondencji oraz wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz poczty resortowej
 • sporządzanie i przekazywanie do składnicy akt dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • organizacja pracy własnej
 • komunikatywność
 • praca w zespole
 • umiejętność przewidywania
 • dyskrecja
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego stanowisko sekretarki
 • wykształcenie: wyższe administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  UL. NOWOGRÓDZKA 1
  68-100 ŻAGAŃ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 2.533,62 złotych brutto + dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi, zostaną komisyjnie zniszczone.
Referent
Żagań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna