Referent
Wysokie Mazowieckie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Zespole ds. administracyjno - finansowych

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Praca w biurze przy komputerze, budynek dwupiętrowy, brak windy
Praca w zespole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu
 • Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej, wysyłanie korespondencji i przesyłek
 • Prowadzenie obsługi telefonicznej, poczty elektronicznej, obsługa faksu, kserokopiarki
 • Komputerowe przepisywanie pism
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Wystawianie rachunków dla podmiotów nadzorowanych
 • Ewidencja, wydawanie, sporządzanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
 • Przyjmowanie skarg i wniosków
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego znajomość obsługi komputera (pakietu ms office)
<br>znajomość obsługi urządzeń biurowych 
<br>minimum 3 miesiące pracy administracyjno biurowej
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>korzystanie z pełni praw publicznych
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego Znajomość podstaw funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej
<br>Znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
<br>Staż pracy w administracji
 • wykształcenie: średnie Ekonomiczne lub na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 2752354

Referent

Wysokie Mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna