Referent
Iława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw pracowniczych i administracyjnych
w Zespole ds finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Praca z użyciem monitora ekranowego. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax, skaner, centrala telefoniczna). Wyjścia i wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu i obsługa kancelaryjno - administracyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,
 • współpraca w miarę potrzeb z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w prowadzeniu sprawozdawczości, rejestrów, bieżącej dokumentacji i spraw administracyjnych w obszarze działania zespłów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w dziale administracyjnym w jednostkach budżetowych
<br>
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, prawa pracy oraz finansów publicznych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętnośc obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • rzetelność, dokładność, skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - referent do spraw pracowniczych i administracyjnych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny i oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Referent

Iława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna