Referent
Aleksandrów Kujawski
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i rejestracji podatkowej
w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKA) w Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizowanie ryzyka zewnętrznego,
 • Dokonywanie czynności sprawdzających tj. weryfikowanie deklaracji, informacji i zeznań podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji,
 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych, rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE oraz ewidencjowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),
 • Badanie zasadności zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty, przygotowywanie projektów postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych,
 • Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się i weryfikowanie poprawności rejestracji,
 • Wydawanie potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzenie postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnianie NIP,
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym oraz udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  Drugi Dział Kadr
  ul. Mazowiecka 63
  87-100 Toruń
  z dopiskiem „ Oferta pracy Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim – SKA ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3271,46 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 61 17 319 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj


Referent
Aleksandrów Kujawski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna