Referent
Sulęcin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w zespole ds. administracyjnych

Warunki pracy

- Praca w wymiarze 5 godz. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 - 12.00 w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu sulęcińskiego,
- Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
- Praca w godzinach nadliczbowych i/lub dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
- Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
- Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym na niskim parterze,
- Wyjazdy służbowe, szkolenia,
- Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Obsługa poczty elektronicznej oraz e-puap
 • Obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Bieżąca organizacja pracy sekretariatu wraz z prowadzeniem terminarza spraw, przygotowaniem i obsługą spotkań i narad zewnętrznych i wewnętrznych, redagowanie pism
 • Zaopatrywanie sekretariatu oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w potrzebne materiały biurowe
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Prowadzenie obowiązujących rejestrów w szczególności rejestru delegacji służbowych, upoważnień, pieczątek
 • Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
 • Prowadzenie zakładowej składnicy akt/archiwum zakładowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna)
 • prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w prowadzeniu sekretariatu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • brak

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
  ul. Lipowa 27
  69-200 Sulęcin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór - referent”.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dokumenty aplikacyjne odrzucone, nieodebrane w ciągu miesiąca od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Sulęcin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna