Referent
Radziejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym, szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie kompetencji
 • prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej, obsługa systemu VetLink
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • współudział i kontrole warunków utrzymania zwierząt na terenie gospodarstw i miejsc przebywania zwierząt w ramach spełniania minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kategorii B
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  IW PIW w Radziejowie
  ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów
  542853510

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
542853510

Referent

Radziejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna