Referent
Bytom
Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej pionu kryminalnego
Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji V w Bytomiu

Warunki pracy

Praca w budynku Komisariatu Policji V w Bytomiu. Praca biurowa w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami oraz petentami z zewnątrz. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego i podawczego. Prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych (ERCDŚ), rejestrów, książek doręczeń.
 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do sekretariatu pionu kryminalnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kat.BC.
 • Sporządzanie wykazów dokumentów pobranych przez pracowników w celu ich rozliczenia z dziennikiem korespondencji.
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego(pracy), zwolnienia, przeniesienia lub oddelegowania do służby(pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej.
 • Udzielanie informacji innym jednostkom/urzędom.
 • Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do archiwum lub wybrakowania.
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu pionu prewencji podczas jego nieobecności.
 • Przygotowywanie materiałów oraz korespondencji pionu kryminalnego do wysłania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów tj.: ustawa o służbie cywilnej, ustawa o ochronie informacji niejawnych, Kodeks pracy, zasad archiwizacji
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji: Word, Excel, Open office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze sekretariatu w zakresie kancelaryjno-biurowym
 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno-biurowym
 • rzetelność
 • terminowość
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Bytomiu
  ul.Powstańców Warszawskich 74
  41-902 Bytom
  Zespół Kadr i Szkolenia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze 2100 -zł brutto plus dodatek za wysługę lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w terminie do dnia 04.01.2019.
Życiorys w formie CV.
Oferty zawierające dokumenty niepodpisane bądź niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Dokumenty należy dostarczać w kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko referenta Zespołu Prezydialnego KP V Bytom-nie otwierać w sekretariacie".
Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 388 82 29

Referent

Bytom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna