Dodano: 20.02.2020
Referent
Katowice
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Czwartym Dziale Kadr i Szkoleń (IZK4)

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku,
- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tylko na parterze jednego z trzech budynków, innym niż będzie znajdować się stanowisko pracy, windy w dwóch budynkach umożliwiające poruszanie się,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń dla pracowników oraz funkcjonariuszy Służby Celno Skarbowej, w tym szkoleń realizowanych przez podmioty zewnętrzne w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, kompetencji interpersonalnych, zapewnienia zachowania uprawnień do wykonywania czynności na stanowisku pracy (szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego – Porty Lotnicze), poprawy wizerunku Krajowej Administracji Skarbowej, wykonania ustaw (m.in. Rozp. Min. Gosp. I Pracy w sprawie szkoleń BHP)
 • Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniami pracowników oraz funkcjonariuszy Służby Celno Skarbowej organizowanych przez Krajową Szkołę Skarbowości, Ministerstwo Finansów, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i inne ośrodki szkoleniowe w celu planowania szkoleń, badania potrzeb szkoleniowych, oceny jakości i efektywności szkoleń, kierowania pracowników na szkolenia oraz organizowania szkoleń i egzaminów w służbie przygotowawczej
 • Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby cywilnej w celu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy na czas nieokreślony
 • Realizowanie spraw związanych z organizacją przeprowadzania testów przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w celu przeprowadzenia egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności po szkoleniach z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz sprawdzenia sprawności fizycznej
 • Współpraca w obszarze dydaktycznym ze Szkołą Policji w Katowicach, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach oraz Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach w celu organizowania szkoleń dla ww. instytucji prowadzonych przez pracowników IAS w Katowicach, jak i przez pracowników ww. instytucji dla pracowników IAS oraz tworzenia modułów dydaktycznych szkoleń, zapewnienia przeprowadzania szkoleń w odpowiednich obiektach
 • Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami: uczniowskimi, studenckimi, absolwenckimi oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami Działu Kadr obsługującymi urzędy skarbowe w celu koordynacji ich pracy na określonym stanowisku pracy
 • Wprowadzanie do programu kadrowego informacji o ukończonych szkoleniach na podstawie przedłożonych przez pracowników zaświadczeń w celu aktualizacji danych w aktach osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania, argumentowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

  z dopiskiem „nabór – referent – (IZK4)- IAS-SCH”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń
z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej
w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu
i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona
w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.594,26 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60.