Referent
Pajęczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw inspekcji
PINB

Warunki pracy

Siedziba Inspektoratu ulokowana na I piętrze budynku bez windy, klatka schodowa oraz toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy użyciu komputera, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie: a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, b) utrzymania obiektów budowlanych, c) rozbiórki obiektów budowlanych, d) prowadzenie kontroli obowiązkowych oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, e) katastrof budowlanych. f) w ramach zajmowanego stanowiska pracy i powierzonych obowiązków służbowych, do obowiązków i kompetencji podlegać będą sprawy pochodzące z terenów Gmin: Kiełczygłów, Rząśnia, Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie.
 • 2. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentów: a) zawiadomień o ustalonym terminie kontroli, oględzin realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, rozbiórce oraz utrzymania obiektu budowlanego, b) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych czynności inspekcyjno-kontrolnych, c) zawiadomień do stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, d) rozpraw administracyjnych, e) postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań, f) decyzji,
 • 3. Gromadzenie dokumentów dla każdej sprawy winno być w odrębnej teczce, odpowiednio oznakowanej ze spisem spraw i oznaczeniem numerycznym kolejno wpływających dokumentów a po zakończeniu postępowania oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie akt.
 • 4. Prowadzenie spraw dotyczących zakończenia budowy obiektu budowlanego: a) przyjmowanie i weryfikowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, b) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, c) przygotowywanie potwierdzeń dotyczących złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy, d) przygotowywanie decyzji na użytkowanie.
 • 5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych działań inspekcyjno-kontrolnych.
 • 6. Prowadzenie spraw wynikających ze złożonych przez strony skarg, wniosków.
 • 7. Udział w pracach komisji powoływanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie lub przy jego udziale.
 • 8. Użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 • 9. Właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe co najmniej I stopnia: budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego (pakiet Office lub pokrewne),
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji, systematyczność, odporność na stres, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe II stopnia na kierunku budownictwo
 • uprawnienia budowlane mile widziane.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO - ok. 1,5 roku. Przewidywany termin zatrudnienia - sierpień 2019r. Proponowane miesięczne wynagrodzenie 2400zł brutto.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.

Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne oraz złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Nie podlegają rozpatrzeniu również oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 034 311 32 27. Osobą do kontaktu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Referent

Pajęczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna