Referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, mogą wystąpić dyżury. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Częste wyjazdy z dokumentami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Biuro znajduje się na I piętrze budynku. Budynek nie posiada windy i jest tylko częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Podjazd dla wózków znajduje się tylko przy wejściu do budynku. Budynek posiada 3 kondygnacje.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych osobowych o policjantach, pracownikach cywilnych i sporządzanie na podstawie zestawień zaświadczeń odzwierciedlających określone aspekty sytuacji kadrowej.
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów służbowych.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i rozliczanie ich.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie rejestru inwentarzowego i uproszczonego książek i czasopism, będących na stanie jednostki oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji biblioteki.
 • Obsługiwanie systemu informatycznego SWOP.
 • Archiwizowanie wytworzonych dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia i przekazywanie ich do Składnicy Akt.
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz rejestrowanie jej w dzienniku elektronicznym.
 • Przygotowywanie danych do analiz.
 • Sporządzanie wykazów dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub kadrach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne, lub zarządzanie.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "Poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie sprawdzeń w policyjnych bazach informacyjnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Wojska Polskiego 16c
  41-600 Świętochłowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Zatrudnienie możliwe od 2 stycznia 2019 r. Proponowane wynagrodzenie 2100 brutto, z późniejszym wyrównaniem ustawowym.
Koperty, z dokumentami, należy składać zaklejone z dopiskiem "referent-800"
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32/34-90-218
Metody i techniki doboru kandydatów:
- weryfikacja złożonych ofert po kątem spełniania wymogów formalnych,
- w przypadku dużej ilości złożonych ofert, weryfikacja ofert pod kątem merytorycznym,
- w zależności od liczby kandydatów test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podamy adres e-mail w złożonej ofercie.

Oferty niespełniające wymagań zostaną komisyjnie zniszczone.

Referent

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna