Referent
Leszno
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej
Wydział Panowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach, możliwość sporadycznych wyjazdów służbowych. Narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe. Nie występują niebezpieczne / szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak wind, brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku,), brak pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Aktualizacja danych osobowych, osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej w formie elektronicznej w SI SPIRALA-ZINT.
 • • Prowadzenie ewidencji byłych żołnierzy zawodowych
 • • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy, którzy brali udział misjach wojskowych poza granicami państwa
 • • Prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,
 • • Udział w przygotowaniu bilansu rocznego stanu zasobów żołnierzy rezerwy
 • • Prowadzenie druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w działalności służbowej
 • • Prowadzenie ewidencji w zakresie rekonwersji zwalnianych do rezerwy żołnierzy zawodowych
 • • Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych kandydatów do służby wojskowej w systemie SEW-Online
 • • Sporządzanie wniosków o mianowanie na kolejne stopnie wojskowe oraz wniosków o nadanie odznaczeń żołnierzom rezerwy oraz innym osobom.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca na stanowisku w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP • Kodeksu postępowania administracyjnego • Rozporządzenia MON w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej • Ustawy o służbie cywilnej
 • • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • • Asertywność i komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego w przypadku zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • • Kopia świadectwa służby potwierdzająca spełnienie wymagania uwzględniające pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługującego osobom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, o których mowa wart. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
•Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska związane z obronnością kraju odbywa się z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu przysługującego:
osobom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, o których mowa wart. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę zgodnie z wymaganiami wraz z dokumentem potwierdzającym zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, na podst. art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
•złożyły w terminie ofertę zgodnie z wymaganiami wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

W przypadku ofert złożonych osobiście liczy się data wpływu do urzędu.

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

W życiorysie (CV) musi figurować aktualny adres e-mail oraz nr telefonu.
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów

Nabór jest dwuetapowy:
I etap: weryfikacja formalna złożonych ofert(wybór tylko ofert zawierających komplet wymaganych dokumentów, oraz ocena merytoryczna złożonych ofert (doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe),
II etap: test wiedzy z przepisów zawartych w wymaganiach niezbędnych.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej ilości punktów po dwóch etapach naboru dopuszczalna jest rozmowa kwalifikacyjna ( III etap - fakultatywnie). W takim przypadku Komisja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną nie więcej niż 5 kandydatów/kandydatek spełniających w najwyższym stopniu wymagania.
Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru(test wiedzy) zostaną poinformowane telefonicznie lub przez pocztę polską. Nie stawienie się w tym etapie eliminuje kandydata/kandydatkę z naboru.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone będą powiadamiane telefonicznie.

Wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie imieniem i nazwiskiem oraz datą - nie spełnienie tego warunku spowoduje nierozpatrzenie ofert.

Trzy miesiące od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną przeznaczone do komisyjnego zniszczenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Miesięczne wynagrodzenie wynosi ( mnożnik 1,369 kwoty bazowej ) tj.2625 zł wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za wysługę lat.

Przewidywany dzień rozpoczęcia pracy 04.11.2019 r

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 67 72 32.

Referent

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna