Referent
Warszawa
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, obsługa interesantów, udział w promocji Sił Zbrojnych.
Budynek nie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i ćwiczeń żołnierzy NSR
 • nabór kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych
 • udział w akcjach promocyjnych Sił Zbrojnych
 • udział w kwalifikacji wojskowej
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie czynności związanych z zakładaniem i uzupełnianiem ewidencji wojskowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość Rozporządzenia MON w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja, prawo, bezpieczeństwo narodowe
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność i kreatywność
 • pozytywne nastawienie do interesanta
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 2756,56 (mnożnik kwoty bazowej w wysokości 1,438) oraz ewentualna wysługa lat.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - 01.02.2020 r.
List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie.
Etapy naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Informacje dodatkowe pod nr. tel. 261 877 709, 261 877 026.

Referent

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna