Referent
Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw kadrowo-księgowych
w zespole ds. finansowo-księgowo-administracyjnych

Warunki pracy

- praca przy komputerze
- praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)
- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników w komputerowym programie Płace, Kadry
 • obsługa decyzji personalnych
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej wartościowania stanowisk
 • prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Inspektoratu oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych
 • nadzór nad składnicą akt
 • przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, finansów publicznych
 • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
 • znajomość obsługi programu MS Office
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej i Służbie Cywilnej
 • znajomość obsługi platformy e-PUAP
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • samodzielność, bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • wykonywanie zadań pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 758 20 59.

Referent

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna