Praca Referent

Dodano: 17.06.2021
Referent
Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw audytu środków publicznych
w Referacie Audytu Środków Publicznych, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w siedzibie urzędu
 • praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na stanowisku administracyjno-biurowym
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza audyty w sprawach objętych właściwością komórki w celu oceny gospodarowania krajowymi środkami publicznymi, wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych, wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym i otrzymanym od Skarbu Państwa, wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz prawidłowości deklarowania, obliczania i wpłacania należności budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, których pobór należy do innych organów, w celu ustalenia stanu faktycznego
 • Sporządza protokoły z audytu, projekty sprawozdań i opinii oraz gromadzi materiał dowodowy w celu przedstawienia stanu faktycznego i oceny objętej audytem działalności
 • Przygotowuje projekty pism kierowanych do organów sprawujących nadzór lub kontrolę nad audytowanymi, instytucji zarządzających i dysponujących środkami publicznymi oraz projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i organów ścigania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o finansach publicznych
 • Komunikatywność i umiejętność argumentowania
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składaj do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  z dopiskiem „IAS ICA zastępstwo”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

CV i list motywacyjny powinny zawierać odręczny podpis kandydata.


Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać odręczny podpis kandydata.


Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. adres e-mail, jak również numer telefonu.


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399).


Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wypełnienia formularza on-line, data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:


- wynagrodzenie zasadnicze około 3.200,00 zł.,


- dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

Referent
Olsztyn
Służba Cywilna