Referent
Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w zespole ds. administracyjnych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie urzędu ( praca przy komputerze)
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym celem dokonania zakupów związanych z
działalnością i potrzebami jednostki)
- obsługa klientów zewnętrznych
- obsługa urządzeń biurowych
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- brak podjazdów i windy,
- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta
 • obsługa składnicy akt jednostki
 • przyjmowanie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych
 • ewidencja i rozchód druków ścisłego zarachowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera (obsługa poczty elektronicznej) , urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego
 • samodzielność k inicjatywa
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • obsługa stron internetowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-meil.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne treścią ujęta w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia , CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone data i własnoręcznym podpisem.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem " Oferta na stanowisko Referent ds. administracyjnych".
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze : 2 250,00 złotych + dodatek za wysługę lat.

Termin zatrudnienia: 10.06.2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 372-31-85


Referent

Końskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna