Referent
Golub-Dobrzyń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników
w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKAI) w Urzędzie Skarbowym w Golubiu-Dobrzyniu

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa
-praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
-budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizowanie ryzyka zewnętrznego
 • Weryfikowanie deklaracji podatkowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień, bądź do usuwania nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji
 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych, rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT EU oraz ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRPKEP)
 • Badanie zasadności zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty, wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli podatkowe
 • Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się i weryfikowanie poprawności rejestracji
 • Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, unieważnianie NIP z urzędu
 • Weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu – SKAI”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 174 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna