Referent
Ryki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie inspektoratu
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rozdział oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego w Inspektoracie
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Organizacja i koordynacja archiwizacji oraz archiwizacja materiałów archiwalnych powstałych w Inspektoracie oraz ich udostępnianie
 • Zaopatrzenie Inspektoratu w druki, sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe oraz rozmieszczanie w pomieszczeniach magazynowych
 • Prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, pieczęci i listy lekarzy weterynarii oraz innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych
 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i umów
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem samochodów służbowych w Inspektoracie (rozliczanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa), organizowanie przeglądów, napraw, czyszczenia samochodów oraz sezonowej zmiany ogumienia
 • Obsługa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Przyjmowanie skarg i wniosków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów z zakresu RODO
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Ryki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna