Referent
Wejherowo
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno - organizacyjnych
w Referacie Sekretariatu

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca zarówno siedząca , jak i wymagająca przemieszczania się,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
praca powyżej 4 godz. dziennie z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy
miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Porządkowanie , sortowanie i układanie  zgodnie z planem dokumentacji znajdującej się w magazynie archiwum w celu umożliwienia sprawnego dostępu do niej.
 • Przyjmowanie i wydawanie  akt z archiwum.
 • Prowadzenie właściwych środków ewidencyjnych  dot. realizowanych zadań oraz obsługa wniosków o udostępnienie /wypożyczenie akt wszystkich komórek organizacyjnych urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie wykształcenia w dziedzinie archiwistyki lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny conajmniej I stopnia
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia w dziedzinie archiwistyki lub ukończonego kursu kancelaryjno-archiwalnego co najmniej I stopnia,
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnych etapach rekrutacji.
W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-09-701.

Referent

Wejherowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna