Referent
Milanówek
Archiwum Państwowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego
Kancelaria - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca odporności na stres w kontaktach z klientem. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Kontakt z kurzem w magazynach archiwalnych, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Odbiera i rejestruje korespondencję napływająca, przygotowuje korespondencję do wysyłki
 • Przejmuje dokumentację z komórek organizacyjnych APW do Archiwum Zakładowego oraz udostępnia przekazaną dokumentację i realizuje kwerendy w oparciu o tą dokumentację
 • Weryfikuje dokumentację znajdującą się w Archiwum Zakładowym pod kątem właściwego oznaczenia kategorii archiwalnej wraz ze sporządzeniem nowej ewidencji
 • Udziela informacji telefonicznych klientom dzwoniącym do Kancelarii w sprawie potwierdzenia wpłynięcia ich korespondencji
 • Przekazuje materiały archiwalne z Archiwum Zakładowego do zasobu Archiwum
 • Typuje akta z Archiwum Zakładowego do brakowania, sporządza wnioski na Komisję Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w Sekretariacie, Kancelarii przy obsłudze korespondencji lub w Archiwum Zakładowym/Składnicy Akt przy archiwizacji dokumentacji.
 • wykształcenie: wyższe
 • Kurs archiwalny I stopnia
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie 2 800 brutto + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 635 92 42 wew. 107
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Referent

Milanówek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna