Referent
Zamość
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Czwarty Referat Dochodzeniowo-Śledczy

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej
i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej znajduje się na ul. Strefowej 5 w Zamościu i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii komórki w celu zapewnienia płynności obiegu dokumentacji
 • Obsługa systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności danych zawartych w systemach ze stanem faktycznym
 • Prowadzenie czynności w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenie skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa i wykroczenia w celu wykonania rozstrzygnięć w tym zakresie
 • Archiwizowanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy o KAS, ustawy o służbie cywilnej, ustawy kodeks karny skarbowy
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białe Podlaskiej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lutego 2017 r.)
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o wskazanie danych kontaktowych, na które zostaną przekazane dalsze informacje dotyczące procesu rekrutacji. Informacje zostaną przekazane tylko kandydatom spełniającym wymagania formalne i zakwalifikowanym do II etapu postępowania selekcyjnego. Wynik naboru będzie zamieszczony na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą
i podpisem. W PRZYPADKU BRAKU WŁASNORĘCZNEGO PODPISU POD LISTEM MOTYWACYJNYM, CV ORAZ OŚWIADCZENIAMI LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ KANDYDATA OŚWIADCZEŃ O INNEJ TREŚCI NIŻ WSKAZANE W OGŁOSZENIU, OFERTA ZOSTANIA UZNANA JAKO NIESPEŁNIAJĄCA WYMOGÓW FORMALNYCH - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3080 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 696-60-35 (sprawy merytoryczne) lub 81 452-24-78 (sprawy formalne).

Referent

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna