Referent
Golub-Dobrzyń
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Zespół Dyżurnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych,które znajdują się na I piętrze budynku, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze nie przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, krajowe wyjazdy służbowe na szkolenia, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie pracy policjantów Zespołu Dyżurnych.
 • prowadzenie zbiorów w zakresie zdarzeń drogowych, zaświadczeń i wniosków, obsługa interesantów w tym zakresie, przygotowywanie odpowiedzi.
 • Prowadzenie rejestrów zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami i rejestrowanie w bazie.
 • Wspomaganie pracy policjantów na stanowisku kierowania podczas obsługi osób zatrzymanych, obsługi połączeń telefonicznych i radiowych, wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych.
 • Wprowadzanie danych do policyjnych elektronicznych baz danych.
 • Odbieranie i wysyłanie dokumentów z poczty elektronicznej, faxu.
 • Przygotowywanie dokumentów do składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi archiwistyki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień związanych z pracą biurową w administracji.
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, samodzielność, rzetelność
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność współpracy,
 • Terminowość, staranność i precyzja wykonywanych zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Piłsudskiego 19
  87-400 Golub- Dobrzyń
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie KPRM nr ".....

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane odręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2.120,00 zł + dodatek z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechą prawnie chronioną.

Referent

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna