Referent
Bydgoszcz
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
w VIII Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego (CKK-8) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie
• zagrożenie korupcją oraz naciskami grup przestępczych
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w I instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu realizacji zabezpieczeń przyszłych zobowiązań podatkowych,
 • badanie cen transakcyjnych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia zaniżenia podstaw opodatkowania,
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenie kontroli celnych stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego w celu prawidłowego stosowania procedur specjalnych oraz zgodnego z prawem stosowania ułatwień,
 • prowadzenie kontroli wypełniania przez instytucje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw gospodarczych,
 • ujawnianie i kontrolowanie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze lub wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie administracji lub ekonomii
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres aktów prawnych przewidzianych w naborze:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – Dział I, II, III, IV, V – rozdział 1, VI- rozdział 1;
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- Unijny Kodeks Celny – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny – art. 48, art. 166, art. 179, art. 185, art. 188;
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 6117310 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna