Referent
Tarnów
Komenda Miejska Policji w Tarnowie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia i obsługi depozytu
w Referacie Kryminalnym Komisariatu Policji Tarnów-Zachód

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy /praca jednozmianowa,
- praca biurowa,
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego czasu pracy,
- wysiłek fizyczny (dźwiganie do 20 kg),
- obsługa klientów zewnętrznych,
- budynek nie jest wyposażony w windę, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, wydawanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych celem zapewnienia zgodności zabezpieczonych dowodów rzeczowych z dokumentacją i stanem faktycznym
 • ewidencjonowanie w rejestrach postępowań przygotowawczych i rejestrach postępowań sprawdzających odmów wszczęcia poszczególnych spraw oraz ewidencjonowanie dokonanych w związku z tym rejestracji kryminalnych w celu realizacji zadań wynikających z rozdziału 7 Zarządzenia nr 4 KGP z dnia 09.02.2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • prowadzenie korespondencji z sądem, prokuraturą, urzędem skarbowym oraz WPA KWP w Krakowie w związku z dowodami rzeczowymi celem przekazania, wydania lub zniszczenia
 • udzielanie wyczerpującej informacji osobom fizycznym zgłaszającym się do jednostki w związku z prowadzonym depozytem dowodów rzeczowych celem wskazania właściwych kroków jakie należy podjąć w związku ze zwrotem przedmiotów uznanych za dowody rzeczowe
 • udział w pracach komisji ds. przekazywania agend służbowych naczelników wydziałów KMP i komendantów komisariatów Policji celem prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy z innymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach Policji
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z procedurą naboru - załącznik nr 9)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Wspomagający
  Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
  ul. Traugutta 4
  33-101 Tarnów
  pok. 213

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2019 roku.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2505,51 zł + dodatek za wysługę lat.
W liście motywacyjnym należy podać nazwę stanowiska oraz numer ogłoszenia.
O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego.
Złożone dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.
Niespełnienie przez kandydata co najmniej jednego z wymogów formalnych przerywa proces weryfikacji jego dokumentów aplikacyjnych i powoduje dyskwalifikację w dalszym procesie naboru.
Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani pocztą elektroniczną (preferowane) bądź telefonicznie - prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 14628-1230, 14628-1434.
Z procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej można zapoznać się również na stronie BIP KMP w Tarnowie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna