Referent
Chojnice
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw przetwarzania danych
w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w zespole,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie,
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
• praca w siedzibie urzędu,
• przewaga siedząca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek trzy-kondygnacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych z windą i podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla inwalidów,
• pomieszczenie i stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP w tym z oceną ryzyka zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego, łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), lub współpracy z tymi organami – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3.016,88 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku) nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 4 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II- sprawdzian wiedzy,
III – test sprawdzający umiejętność obsługi aplikacji biurowych
IV- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów/kandydatek po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostali wybrani podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 300 24 26.

Referent

Chojnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna