Referent
Ełk
Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji i statystyki
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

praca przy komputerze, częściowo przy sztucznym oświetleniu, pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku nie ma wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych w Wydziale Ruchu Drogowego
 • wprowadzanie danych do modułu SEWiK systemu KSIP
 • sporządzanie analiz i statystyk związanych z realizacją zadań w Wydziale Ruchu Drogowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- własnoręcznie podpisane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "referent Wydziału Ruchu Drogowego" osobiście w kancelarii nr 134 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub przesłać drogą pocztową na adres Komendy,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą informowani drogą pocztową,
- oferty złożone lub wysłane (decyduje data stempla pocztowego) po terminie nie będą rozpatrywane,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat łącznie wynosić będzie ok. 2 600 zł (brutto),
- dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 87 6218202.

Referent

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna