Dodano: 12.02.2020
Referent
Opole
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Wsparcia Zarządzania w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowo – administracyjnym,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
• zagrożenie korupcją,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: toalety na każdym piętrze,winda
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspomaganie Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą. Prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego.
 • Prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania Izby poprzez koordynowanie, nadzorowanie i ocenę prawidłowości danych przedkładanych przez podległe urzędy oraz w oparciu o dane gromadzone w hurtowniach danych.
 • Koordynowanie działań dotyczących zarządzania upoważnieniami. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw. Nadzór nad porozumieniami zawieranymi przez Izbę. Organizacyjne przygotowanie i obsługa narad oraz spotkań służbowych kadry kierowniczej Izby. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek. Współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja działania Izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników Izby, w tym świadczących pracę w podległych urzędach, w zakresie tematycznym dotyczącym komórki organizacyjnej.
 • Redagowanie zawartości strony intranetowej Izby oraz stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP+) Izby w zakresie tematycznym obejmującym zadania realizowane przez komórkę organizacyjną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość stosownych przepisów prawa materialnego i proceduralnego
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne,prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
 • przeszkolenie w korzystaniu z hurtowni SPR, z programu Oracle Discoverer Desktop oraz Aplikuj,
 • komunikatywność
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub osobiście w Sekretariacie V piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 3.086,27 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
• Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będą powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4403271 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4403227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj