Referent
Głogów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Prowadzenia ewidencji wojskowej.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie - Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami.

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa z urządzeniami informatycznymi, wyjazdy służbowe, budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzupełnienie danych ewidencyjnych żołnierzy rezerwy i innych osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej w systemie informatycznym,
 • Wydawanie interesantom zaświadczeń o przebiegu służby, o stosunku do służby wojskowej,
 • Prowadzenie archiwum ksiąg ewidencji i kart ewidencyjnych,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań, zestawień, meldunków, bilansów,
 • -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Wskazane na kierunku administracyjnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
  67-200 Głogów,
  ul. Wojska Polskiego 58
  pokój 131

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane dodatkowe można uzyskać od p. Ireneusza Zalewskiego tel. 261 678 166.

Referent

Głogów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna