Referent
Człuchów
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Brak warunków szkodliwych i uciążliwych.
Narzędzia pracy: komputer, skaner i inne urządzenia biurowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
pomieszczenia higieniczno - sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na na I pietrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i przetwarzanie w infomatycznej bazie ewidencyjnej danych podoficerów i szeregowych rezerwy podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • przyjmowanie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych
 • wydzielanie podoficerów i szeregowych rezerwy na potrzeby mobilizacyjne jednostek wojskowych
 • udział w opracowywaniu obowiązujących sprawozdań, meldunków i zestawien statystycznych
 • kierowanie z urzędu i na wniosek podoficerów i szeregowych rezerwy do wojskowych komisji lekarskich
 • wydawanie zaswiadczeń i duplikatów książeczek wojskowych dla żołnierzy rezerwy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony RP,
<br>znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
<br>umiejętność obsługi komputera,
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie działań, w administracji zespolonej lub niezespolonej, mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie technik administracji,
<br>preferowane doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z administracją wojskową

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
PROSI SIĘ O SKŁADANIE OFERT W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI"
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną do testu sprawdzającego wymagana wiedze i umiejętności.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Oferty odrzucone - nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Planowany termin rozpoczęcia pracy - 05.06.2019 r.
Dodatkowe informacje na temat stanowiska pracy można uzyskać pod nr tel. 261 415 406.


Referent

Człuchów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna