Referent
Gorzów Wielkopolski
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw orzecznictwa
Dziale Podatków Dochodowych i Majątkowych

Warunki pracy

wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym
 • przygotowywanie korespondencji do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • sporządzanie projektów postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu weryfikacji prawidłowości deklarowanego zwrotu
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zabezpieczenia majątku na poczet przyszłych zobowiązań wynikających z ustaleń organu podatkowego
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawnienia i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • wnioskowanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w celu realizacji zobowiązań podatkowych wynikających z ustaleń organu podatkowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  Z dopiskiem na kopercie „Nabór nr 33500”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne .Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej ( dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.). Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 660 557 204

Referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna