Dodano: 18.02.2020
Referent
Bochnia
Komenda Powiatowa Policji w Bochni

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Urząd mieści się w budynku dwukondygnacyjnym; parametry środowiska pracy w normie; brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje i nadaje dalszy bieg otrzymanym przesyłkom.
 • Prowadzi ewidencję dokumentów, pism i materiałów wpływających i wychodzących z jednostki.
 • Rejestruje dokumenty wpływające do jednostki przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych (w tym INTRADOK).
 • Prowadzi i aktualizuje ewidencję obowiązujących aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.
 • Kompletuje dokumenty oraz przygotowuje akta do archiwum i wybrakowania, sporządza spisy akt.
 • Ustala czas i terminy przyjęć interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera i pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach Policji
 • umiejętność pracy w zespole oraz dostosowania się do zmiennej/rozwijającej się dynamicznie sytuacji,
 • znajomość obsługi policyjnego systemu informatycznego IntraDok,
 • znajomość zapisów „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji”
 • uprawnienia do pracy z dokumentami niejawnymi – poświadczenie bezpieczeństwa,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Krakowska 39
  32-700 Bochnia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – referent w Wydziale Wspomagającym”
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o termiach kolejnych czynności rekrutacyjnych.

Dodatkowe informacje: (014) 615-22-38.