Referent
Opoczno
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku jednopiętrowym,
• budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżąca kontrola, analiza i monitorowanie stanu zaległości, podejmowanie wobec wybranych podmiotów i płatników czynności informacyjnych i dyscyplinujących, bez konieczności stosowania środków egzekucyjnych, czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i doręczanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie: udzielania ulg w spłacie zobowiązań i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków i materiałów dowodowych oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie objętym tymi postępowaniami,
 • Prowadzenie czynności związanych z poszukiwaniem majątku zobowiązanych, wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji oraz prowadzenia działań przeciwdziałających przedawnieniu zaległości podatkowych,
 • Inicjowanie i udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym, w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym,
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych oraz projektów zarządzeń w sprawach zabezpieczenia na majątku zobowiązanego, jak również przygotowywanie projektów postanowień w zakresie wstrzymania wykonania decyzji oraz w sprawie nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • Obsługa w systemach informatycznych wydanych decyzji i postanowień oraz wprowadzanie pozostałych danych w celu zapewnienia rzetelnej sprawozdawczości,
 • Podejmowanie działań w zakresie terminowego i prawidłowego dokonywania wpisów w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 42753

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.086,27 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby
niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym
naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają
komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych
kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone
komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-361.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie
Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracii-skarbowei-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzorv-
oświadczeń

Referent

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna