Referent
Inowrocław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw postępowań administracyjnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kompetencjami organu nadzoru budowlanego
- reprezentacja urzędu
- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i schodołaz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych terenowych i sporządzanie protokołów, notatek służbowych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja lub prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub prawo
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydatki/kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Referent

Inowrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna