Referent
Szczecin
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw płac i spraw kadrowych
w Referacie Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca o charakterze biurowym, wymagająca koncentracji i samodzielności. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dokumentami, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w urzędzie, z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem, rozliczaniem wynagrodzeń i zasiłków (w tym dokonywanie potrąceń) oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników i byłych pracowników urzędu, a także pochodnych od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • sporządzanie i emitowanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej dot. wynagrodzeń oraz innych wypłat dokonywanych na rzecz pracowników i byłych pracowników urzędu, a także pochodnych i potrąceń od tych wynagrodzeń i wypłat,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków oraz uzgadnianie rozliczonych wynagrodzeń z ewidencją księgową,
 • sporządzanie oraz terminowe przekazywanie do ZUS wymaganej przepisami dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej,
 • obsługa kadrowa pracowników m.in. ustalanie stażu pracy, naliczanie dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych i innych,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników w tym prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, nadzór nad realizacją planów urlopów,
 • sporządzanie deklaracji, zeznań, sprawozdań, zaświadczeń, itp. oraz terminowe przekazywanie ich do instytucji w tym urzędów skarbowych, GUS oraz dla pracowników,
 • przetwarzanie danych osobowych w informatycznym systemie kadrowo-płacowym,
 • pomoc w prowadzeniu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników i delegowaniem pracowników w podróże służbowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów dotyczących podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i zasad wynagradzania,
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy,
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe (ekonomia, zarządzanie i kierunki pokrewne)
 • Umiejętność naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, zasiłków, potrąceń, prowadzenia dokumentacji płacowej,
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy płace)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
- składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę,
- kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
- dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 91 434-75-66 wew. 20.

Referent

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna