Referent
Toruń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw orzecznictwa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od towarów i usług i opłaty paliwowej
w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA) w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową, budynek urzędu posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowywanie projektów orzeczeń I instancji w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie opłaty paliwowej
 • Prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Prowadzenie postępowania w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego oraz postępowań w zakresie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 • Przygotowywanie orzeczenia w zakresie kar porządkowych
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych i na zasadach określonych w przepisach prawa
 • Dokonywanie urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ Oferta pracy Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu – SPA”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
- ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
- ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 61 17 319 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna