Referent
Limanowa
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji materiałów i sprzętu
Zespół Finansów i Zaopatrzenia KPP w Limanowej

Warunki pracy

- praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej materiałów objętych ewidencją pozabilansową
 • Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie materiałów objętych ewidencją pozabilansową
 • Prowadzenie ewidencji oraz spraw związanych ze sprzętem będącym na stanie KPP w Limanowej
 • Prowadzenie spraw związanych z wyżywieniem policjantów, pracowników, osób zatrzymanych i psów służbowych oraz wykonuje zadania związane z realizacją usług weterynaryjnych
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie odpowiedzialności materialnej za rzeczowe składniki majątku użytkowanego w KPP w Limanowej i podległych jednostkach organizacyjnych
 • Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wniosków o wydanie nowego umundurowania w przypadku jego uszkodzenia i wyposażenia specjalnego dla policjantów oraz spraw dot. przydziału odzieży ochronnej pracownikom Policji
 • Realizuje zadania w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Obsługi Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz. 742) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP w Limanowej”.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Limanowej postępowania sprawdzającego
i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje: (018) 337-94-20

Referent

Limanowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna