Referent
Giżycko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Giżycku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-gospodarczych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Giżycku

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe).
Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach biurowych.
Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.
Siedziba urzędu mieści się na I piętrze.
Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz wysyłka korespondencji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie
 • przyjmowanie i przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego korespondencji przychodzącej w celu jej zadysponowania
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS-u i WINB-u w celu przekazania informacji dla właściwych jednostek nadrzędnych i współpracujących
 • prowadzenie ewidencji rozpoczętych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji Inspektoratu o charakterze archiwalnym
 • udzielanie informacji i wyjaśnień interesantom (w tym m.in. wskazywanie pracowników właściwych do rozpatrzenia sprawy), udzielanie klientom zewnętrznym rzetelnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania urzędu i załatwiania spraw
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wsparcia bieżącej pracy bezpośredniego przełożonego
 • zaopatrywania biura PINB w podstawowe materiały biurowe i gospodarcze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie wykształcenie średnie lub wyższe – administracyjne, ekonomiczne, budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji państwowej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
 • samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (co najmniej rok)
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Giżycko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna