Referent
Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-biurowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa klientów zewnętrznych, stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, praca na parterze w budynku 1 piętrowym. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu, wstępne sprawdzanie jej kompletności
 • przyjmowanie i obsługa interesantów
 • obsługa poczty wychodzącej Inspektoratu
 • doraźny udział w kontrolach terenowych
 • obsługa sekretariatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Biegła umiejętność obsługi komputera
<br>Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Budowlane
<br>Posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>Korzystanie z pełni praw publicznych
<br>Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętności argumentowania
 • komunikatywność
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • prawo jazdy kat.B
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewidywany termin zatrudnienia listopad/grudzień 2019
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Referent

Ożarów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna