Referent
Żagań
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw promocji służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Wejście do budynku po schodach bez podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z szeroko pojuetą promocją służby wojskowej
 • Wspołdziałanie z przedstawicielami jednostek wojskowych oraz organami samorządu w zakresie realizacji przedsięwzieć promujących słuzbę zdrowia
 • Reazlizacja zadań związanych z naborem kandydatów do szkolnictwa wojskowego
 • Kierowanie na badania psychologiczne i do Rejonowej Wojskowej komisji Lekarskiej w celu zapewnienienia formalnych procedur postępowania rekrutacyjnego i pow0ołania do służby kandydackiej
 • Wykonywanie analizy i zestawienia w zakresie promocji służby wojskowej i szkolnictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych celem uzyskania dostepu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych celem uzyskania dostepu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
  ul. Żarska 19
  68-100 Żagań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Przewidywany termin zatrudnienia 03.02.2020r.
Oferty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA
osoba wyznaczona do kontaktu:
Magdalena MATUSZAK referent prawno-administracyjny
tel. 261-689-262

Referent

Żagań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna