Referent
Toruń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Dziale Spraw Ogólnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
- budynek nie jest przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspomaganie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w realizowaniu procesów zarządczych w urzędzie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i organizacji urzędu
 • koordynowanie udzielania informacji publicznych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu w celu udostępnienia lub odmowy udzielenia informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej
 • prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej i archiwum Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i organizacji Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy skarg na pracowników obsługujących Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz wniosków i petycji, w celu eliminowania źródeł skarg oraz załatwienia wniesionych do Naczelnika Urzędu wniosków i petycji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów dot. organizacji urzędów celno-skarbowych, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zasobach archiwalnych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie administracji lub ekonomii
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 7, 85-056 Bydgoszcz, z dopiskiem "Oferta pracy KPUCS w Toruniu - CWO"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy sprawdzany w trakcie naboru:
 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej;
 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowy kwalifkacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 611 73 10 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna