Referent
Toruń
Komenda Miejska Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi urządzeń łączności i urządzeń szyfrujących oraz wprowadzania danych do baz informatycznych
w Zespole Dyżurnych Wydziału Sztab Policji

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i faksu, wykonywana w zamkniętym pomieszczeniu. Praca 7 dni w tygodniu, w dwunastogodzinnym systemie pracy, również w nocy.
Budynek wielopiętrowy, wyposażony w windę, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe wprowadzanie danych dotyczących wydarzeń do systemu KSIP,
 • terminowe opracowywanie biuletynów dziennych z zaistniałych zdarzeń,
 • prawidłowe i terminowe przekazywanie dokumentów niejawnych przesyłanych przez SUŁTelP,
 • segregowanie i wydawanie zadekretowanej poczty na poszczególne jednostki/komórki KMP , w celu jej realizacji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą stanowiska, w tym dokumentacji kodowo-szyfrowej, w celu zapewnienia właściwego przepływu dokumentów i identyfikacji źródeł nadawanej i odbieranej korespondencji oraz stanu funkcjonowania stanowiska,
 • dbałość o terminowe wykonywanie zadań służbowych, zgodnie z określonymi przepisami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związany z obsługą urządzeń biurowych i programów komputerowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związany z obsługą urządzeń biurowych i programów komputerowych.
 • kurs komputerowy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia kursu komputerowego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Toruniu ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta ( stanowisko, nr ogłoszenia ), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Z uwagi na zamieszczenie oświadczeń w kwestionariuszu osobowym dla kandydata nie wymagane jest składanie odrębnego kompletu oświadczeń. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 46309. Test kompetencyjny obejmować będzie pytania ogóle dotyczące Policji, Służby cywilnej oraz pytania dotyczące zadań realizowanych na stanowisku. Proponowane wynagrodzenie wynosi min. 2 360 zł brutto +dodatek z tyt. wysługi lat +dodatek za wypracowane godziny nocne.
Prosimy aby osoby zainteresowane składały tylko niezbędne dokumenty zgodnie z ogłoszeniem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 641 2190 lub 56 641 2192.

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna