Referent
Pajęczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw organizacyjno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

Warunki pracy

Siedziba jednostki mieści się na 1 piętrze budynku, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Praca przy monitorach komputerowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Inspektoratu,
 • prowadzenie rejestrów: korespondencji wychodzącej i przychodzącej, spraw, skarg i wniosków, upomnień, postanowień, decyzji,
 • obsługa urządzeń biurowych (m.in. komputer, faks, kserokopiarka, telefon),
 • przygotowywanie projektów dokumentów: decyzji administracyjnych, postanowień, zarządzeń,
 • prowadzenie składnicy akt, archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek akt spraw,
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentów : upomnień i postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań egzekucji administracyjnych, decyzji o umorzeniu prowadzonych postępowań administracyjnych, rozpraw administracyjnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących: postępowań egzekucyjnych w administracji, ewidencji zawiadomień o rozpoczęciu budowy obiektów budowlanych i oddaniu do użytku, ewidencji środków trwałych, ewidencji kontroli i oględzin , przesyłania odwołań, zażaleń wniesionych na rozstrzygnięcia PINB do organów nadrzędnych wraz z kompletowaniem przesyłanych akt,
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu: wydanych decyzji, postanowień przez PINB, prowadzonych postępowań, wpływu skarg i wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne, 
<br>albo
<br>budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji,
 • odporność na stres,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 1 Maja 13/15
  98-330 Pajęczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 34 311 32 27.
Osoba do kontaktu - Pani Małgorzata Suchanowska - Powiatowy Inspektor.
Przewidywany termin zatrudnienia- październik 2018r. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto 2100zł.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Referent

Pajęczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna