Dodano: 17.02.2020
Referent
Opole
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, skaner, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z obsługą klienta.
Warunki uciążliwe, szkodliwe bądź niebezpieczne nie występują.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-biurowa inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów, wymaganych przepisami prawa i wewnętrznymi aktami wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie klientów inspektoratu
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej inspektoratu oraz spraw z zakresu zamówień publicznych
 • przygotowywanie i terminowe wysyłanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań i informacji statystycznych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielenie im wyjaśnień
 • archiwizowanie dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomośc języków obcych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć do dnia: 28.02.2020r. do godziny 9:00.
  Decyduje data: wpływu oferty do inspektoratu.
  Dokumenty można składać:
  1. w formie papierowej, osobiście w siedzibie inspektoratu – na Dziennik Podawczy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego przy ul. Firmowa 1, pok. 308, III piętro; 45-594 Opole (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.00) lub przesłać pocztą na w/w adres
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą elektroniczną na Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat/kandydatka powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy związanej z pracą w archiwum zakładowym tj. wchodzenie po drabinie , przenoszenie akt.
Uprzejmie informujemy, że skonsultujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami tzn.: z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru..
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie .
Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.
Szczegółowe informacje drogą e-mail : Aplikuj
Referent
Opole
Aplikuj