Referent
Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw przetwarzania danych statystycznych
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42; praca o różnym stopniu skomplikowania oraz odpowiedzialności. Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym, w pozycji siedzącej. Praca wymaga szczególnej koncentracji przy weryfikacji dokumentów przed wprowadzeniem ich do systemu komputerowego. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych zawartych na formularzach statystycznych KSIP w obszarze rejestracji procesowych postępowań, osób do systemu KSIP zgodnie z decyzją 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania KSIP;
 • przyjmowanie sprawdzonych pod względem merytorycznym druków statystycznych KSIP;
 • pełnienie funkcji lokalnego administratora aplikacji systemu Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ);
 • modyfikacja rejestracji procesowych Wydziału Kryminalnego w systemie KSIP poprzez uzupełnianie brakujących sygnatur „Ds” udostępnionych z Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej;
 • modyfikowanie i korygowanie błędnych rekordów w rejestracjach procesowych Wydziału Kryminalnego w systemie KSIP w oparciu o analizę KWP w Krakowie;
 • wprowadzanie danych do ERCDŚ w obszarze rejestracji, zakończenia i modyfikacji dochodzeń i postępowań sprawdzających oraz bieżąca analiza danych w celu zapewnienia zgodności z programem KSIP;
 • dokonywanie analiz oraz wstępnego podsumowania danego okresu z uwzględnieniem danych statystycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji przy obsłudze rejestracji formularzy statystycznych ksip.
 • bardzo dobra znajomość komputera w zakresie programu: EXEL,KSIP, ERCDŚ, SESPOL, INTRADOK;
 • komunikatywność, dokładność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość decyzji nr 165 KGP z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania KSIP;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji przy obsłudze rejestracji formularzy statystycznych KSIP.
 • wykształcenie: średnie profilowane lub wyższe zawodowe w administracji;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 412).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
  ul. Mickiewicza 42
  34-200 Sucha Beskidzka
  (Sekretariat , pok. 100)
  W kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta KSC”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2.162,79 zł brutto + dodatek za wysługę lat. O terminowości wpływu oferty do KPP w Suchej Beskidzkiej decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Referent

Sucha Beskidzka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna