Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Referent

ikona Zawiercie
ikona Dodano: 31.05.2022
Aplikuj
Referent
Zawiercie
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi bieżącej i przetwarzania danych
w Dziale Obsługi Bezpośredniej (SOB)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­ Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowych
 • ­ Przygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznego
 • ­ Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi w celu prawidłowej rejestracji w systemie oraz stwierdza zasadność korzystania z ulgi z tytułu zakupu tych kas
 • ­ Przyjmuje i ewidencjonuje deklaracje, wnioski i informacje składane przez podatników oraz prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych
 • ­ Wprowadza i przetwarza dane z deklaracji podatkowych i innych dokumentów w systemach informatycznych w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz zapewnia pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu dostęp do informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • ­ Potwierdza profile zaufane ePUAP w celu załatwienia wniosków zainteresowanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-06-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  z dopiskiem „nabór – referent (SOB) – US Zawiercie DM”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • W przypadku aplikacji skladanych w formie papierowej oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikac jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
 • Lista kandydatek/ów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)
 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
Referent
ikonaZawiercie
Służba Cywilna