Referent
Środa Wielkopolska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w zespole ds. administracyjno-finansowych

Warunki pracy

- praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego
- brak windy i toalety dla osób niepełnosprawnych
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Przygotowywanie zestawień w tym z wykorzystania środków i wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych
 • Przygotowywanie przelewów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kosynierów 48
  63-000 Środa Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Dokumenty złożone w trakcie naboru nie będą zwracane, po zakończeniu rekrutacji oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 509541444 / 61 2853476
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą prawnie chronioną.

Referent

Środa Wielkopolska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna