Referent
Wrocław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Biurze Obsługi Klienta

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie inspektoratu oraz prowadzenie osobowego samochodu służbowego na terenie miasta Wrocławia.
Umowa na czas zastępstwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja i wysyłka korespondencji
 • archiwizacja dokumentów
 • prowadzenie rejestrów i statystyk
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów związanych z zawiadamianiem o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych
 • przyjmowanie innych pism skierowanych do tut. inspektoratu nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie decyzji, wezwań, postanowień, zaświadczeń i innych pism

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność i zdolności analityczne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna