Referent
Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowych
Zespół ds.finansowo -księgowych

Warunki pracy

praca biurowa z użyciem komputera( powyżej 4 godzin) i innych urządzeń biurowych
nie występują bariery architektoniczne- siedziba jednostki znajduje się na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, sporządzanie list plac oraz rozliczanie innych świadczeń pracownikow
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej Inspektoratu oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi
 • sporządzanie rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzenie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu prowadzonych spraw
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zobowiazań podatkowych
 • prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • prowadzenie ewidencji skladników majątku Inspektoratu, naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiazującymi przepisami
 • przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji okresowej, zdawczo-odbiorczej, rocznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej materiałów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach finansowo-ksiegowych
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • umiejętnosć obsługi programu Płatnik, znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń w służbie cywilnej, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Termin rozpoczęcia pracy: 01 grudnia 2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenia etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Referent

Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna