Referent
Oświęcim
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej, zadań z zakresu działalności bieżącej
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy;
budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie i prowadzenie ewidencji wojskowej kandydatów - ochotników do czynnej służby wojskowej w tym osób podlegających kwalifikacji wojskowej z wykorzystaniem specjalistycznego systemu informatycznego.
 • Udział w organizacji oraz uczestniczenie w pracach związanych z kwalifikacją wojskową na administrowanym terenie.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie naboru do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej oraz Legii Akademickiej.
 • Udział w planowaniu i organizowaniu szkolenia uzupełniającego żołnierzy i pracowników wojska.
 • Udział w planowaniu działalności bieżącej WKU oraz opracowywanie projektów dokumentów w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • znajomość obsługi systemu SPIRALA ZINT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klazuli "poufne" wydane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (z wyjątkiem postępowań, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych), ABW lub SKW.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OŚWIĘCIMIU
  ul. Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci powinni podać numer telefonu i adres e-mail.
Oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata/kandydatki.
Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie (ew. poprzez e-mail) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w terminie do 2 tygodni od publikacji wyniku naboru w Biuletynie KPRM. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2456,00 zł. brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (od 5% po pięciu latach pracy do 20% po dwudziestu i więcej latach pracy).
Okres trwania umowy od 14.01.2019r. do 05.04.2019r.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 261-137-371.

Referent

Oświęcim

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna