Referent
Brzeg
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw planowania i uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych wyznaczonych jednostek wojskowych w zakresie stanów osobowych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• obsługainteresantów,
- przyjęcie pracowniczego przydział mobilizacyjnego;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń niewłaściwe dla osób niepełnosprawnych: brak wind i podjazdów;
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - znajomość i właściwe stosowanie postanowień ustawy o powszechnym obowiązku RP, aktów wykonawczych, instrukcji oraz wytycznych;
 • - wykonywanie wszelkich czynności związanych z uzupełnianiem potrzeb mobilizacyjnych i nadawaniem przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy do jednostek wojskowych oraz nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • - wypełnianie kart powołania dla żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe zgodnie z planem powołania oraz egzekwowanie stawiennictwa na ćwiczenia wojskowe;
 • - aktualizowanie ewidencji wojskowej w systemie informatycznym;
 • - przygotowywanie danych niezbędnych do wykonywania sprawozdań, bilansów, zestawień, meldunków;
 • - obsługa kancelaryjna w systemie informatycznym obiegu dokumentów;
 • - obsługa interesantów i kontakty z przedstawicielami jednostek wojskowych i instytucjami resortu obrony narodowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • - biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • - znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych do ustawy;
 • - znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • - mile widziane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • - mile widziane prawo jazdy kat. B
 • Kreatywność, komunikatywność
 • odporność na stres
 • asertywność, umiejętność przekonywania
 • analityczne myślenie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Więcej informacji pod nr tel. 261-637-070 lub 261-637-630 lub 261-637-754
lub adresem email Aplikuj

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna